Brinemo za okoliš
okoliš

Prioriteti Federalnog ministarstva okoliša i turizma

19.02.2017
Među prioritetima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, navedenim u programu rada Federalne vlade za 2017. godinu, predviđena je implementacija akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša donesene za period 2008- 2018, u skladu s prioritetima definiranim u Dokumentu okvirnog budžeta Federacije BiH i budžeta za 2017.

Tu su planirani konkretni transferi za: pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija otpada; zbrinjavanje opasnog otpada; pomoć uspostavljenim ustanovama (preduzećima) na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih visokovrijednih prirodnih područja; promoviranje zaštite okoliša i jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša.

Ministarstvu je prioritetan također razvoj institucionalnog okvira i legislative što uključuje donošenje novih zakona i propisa te izmjene i dopune postojećih radi njihovog usaglašavanja s regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša: zrak, vodu, tlo, prirodu, buku i upravljanje otpadom.

Planirane su i aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja u vezi s Konvencijom Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu i pratećim protokolima (Protokol o biosigurnosti, Nagoya protokol); Bečkom konvencijom o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Montrealskim protokolom; aktivnostima u okviru Ovlašćenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene; Bazelskom konvencijom o prekograničnom prometu opasnog otpada; saradnjom s Evropskom agencijom za okoliš (EEA) i ostalim aktivnostima po drugim ugovorima koje se koordiniraju od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnoj državnoj instituciji za okoliš. 

Pravovremena i efikasna realizacija većine planiranih aktivnosti je u značajnoj mjeri uvjetovana i ostvarivanjem horizontalne i vertikalne koordinacije relevantnih institucija, popunjavanjem sektora u skladu sa sistematizacijom, osiguranjem planiranog novca u budžetu Federacije BiH i uspostavom neophodnih stručnih okolišnih institucjija, bazirano na reorganizaciji i reformi postojećih, navedeno je u programu rada Federalne vlade za ovu godinu, u dijelu koji se odnosi na planirane aktivnosti Ministarstva okoliša i turizma.

Godišnji program rada Federalne vlade odobrava Parlament.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

OKOLIŠ
Asja Herenda (VIDEO): „Lajk za pametnu energiju“ je edukacija kroz igru i zabavu
11.09.2017

Kampanja „Lajk za pametnu energiju" ima za cilj podizanje svijesti mladih i odraslih o energetskoj efikasnosti i načinima uštede energije u domaćinstvu, školi, radnom mjestu, a sve kako bi se zašti...

park
Radnici "Parka" zasadima cvijeća ukrasili Pionirsku dolinu
05.05.2017

U cvjetnim gredicama uz staze za šetnju i rekreaciju u Pionirskoj dolini zasađeno je 9.000 komada sezonskog cvijeća iz "Park"-ove vlastite rasadničke proizvodnje u Nedžarićima.

vogo
Ekološka akcija 'Čista i lijepa Vogošća' uz učešće 1.000 volontera
05.05.2017

Članovi ekoloških sekcija vogošćanskih škola i ove godine će vršiti pošumljavanje na području Jošaničkog potoka.

SBF