okoliš

Prioriteti Federalnog ministarstva okoliša i turizma

19.02.2017
Među prioritetima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, navedenim u programu rada Federalne vlade za 2017. godinu, predviđena je implementacija akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša donesene za period 2008- 2018, u skladu s prioritetima definiranim u Dokumentu okvirnog budžeta Federacije BiH i budžeta za 2017.

Tu su planirani konkretni transferi za: pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija otpada; zbrinjavanje opasnog otpada; pomoć uspostavljenim ustanovama (preduzećima) na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih visokovrijednih prirodnih područja; promoviranje zaštite okoliša i jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša.

Ministarstvu je prioritetan također razvoj institucionalnog okvira i legislative što uključuje donošenje novih zakona i propisa te izmjene i dopune postojećih radi njihovog usaglašavanja s regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša: zrak, vodu, tlo, prirodu, buku i upravljanje otpadom.

Planirane su i aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja u vezi s Konvencijom Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu i pratećim protokolima (Protokol o biosigurnosti, Nagoya protokol); Bečkom konvencijom o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Montrealskim protokolom; aktivnostima u okviru Ovlašćenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene; Bazelskom konvencijom o prekograničnom prometu opasnog otpada; saradnjom s Evropskom agencijom za okoliš (EEA) i ostalim aktivnostima po drugim ugovorima koje se koordiniraju od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnoj državnoj instituciji za okoliš. 

Pravovremena i efikasna realizacija većine planiranih aktivnosti je u značajnoj mjeri uvjetovana i ostvarivanjem horizontalne i vertikalne koordinacije relevantnih institucija, popunjavanjem sektora u skladu sa sistematizacijom, osiguranjem planiranog novca u budžetu Federacije BiH i uspostavom neophodnih stručnih okolišnih institucjija, bazirano na reorganizaciji i reformi postojećih, navedeno je u programu rada Federalne vlade za ovu godinu, u dijelu koji se odnosi na planirane aktivnosti Ministarstva okoliša i turizma.

Godišnji program rada Federalne vlade odobrava Parlament.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

pcele
Gusjenica predvodnik nove ekološke revolucije
27.04.2017

Međutim, gusjenice moljca (Galleria mellonella) mogu izbušiti rupu u plastičnoj vrećici za manje od jednog sata, prenosi portal croenergo.eu.

111
Predavanje o poljoprivrednom zemljištu u zagađenom prostoru
27.04.2017

56
Kina uspostavlja najveći svjetski nacionalni park
27.04.2017

Kina planira pretvoriti plato Qinghai-Tibet i okolne planine u najveći svjetski nacionalni park, sudeći prema članku South China Morning Posta.

Fališ