Brinemo za okoliš
bosna

Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju: Projekt vrijedan 3.400.000 eura

10.09.2016
Poplave su ekstremni događaji koji utiču na stanovništvo, društvene, privredne i ekološke sisteme. Ovaj problem aktualiziran je nakon nekoliko velikih poplava, a u našoj zemlji posebno nakon onih u maju 2014. godine, nastalih tokom kontinuiranih višednevnih padavina. Stručnjaci kažu da su uzroci poplava brojni, a generalno poplave i prateće štete izazivaju prirodne pojave i ljudski utjecaji, posebno urbanizacija i pritisci koje izaziva stanovništvo svojim aktivnostima. Aktuelne klimatske promjene upravo se najviše manifestuju povećanom učestalošću i veličinom poplava i suša. 


PLITKO KORITO I STALNE POPLAVE: Kada je sliv rijeke Bosne u pitanju, mora se istaći da je to najnaseljeniji podsliv rijeke Save sa 1.820.000 stanovnika i sa najrazvijenijom industrijom u BiH. Prema Zakonu o vodama, rijeka Bosna je svrstana u vodotoke prve kategorije prema zanačaju za upravljanje vodama. Razvoj i širenje grada Sarajeva dugo godina ide u pravcu Ilidže i doline rijeke Bosne. Rađeni su regulacioni planovi: „Riverina – Sastavci“, „lndustrijska zona Rajlovac“, „Gradska zaobilaznica - Prsten“, „Koridor Vc“ i drugi. Gradnja uz same obale, planska i neplanska, legalna i nelegalna, dovela je do velikog povećanja ekonomske vrijednosti plavnog područja. 

Na taj način je rizik od poplava, kao kombinacija vjerovatnoće pojave i moguće štete, znatno povećan, a njegovo smanjenje znatno otežano. Postoji interes i za izgradnju urbanih zona naročito u zoni uzvodno od sadašnjeg ušća rijeke Dobrinje, uz ušće rijeke Željeznice u rijeku Bosnu, te uz rijeku Željeznicu, kao i urbanizacijom prostora na lijevoj obali u zoni Bojnika i Dobroševića. Postoji također i potreba grada Sarajeva za izradom urbanističkih i drugih planova šireg prostora uz rijeku Bosnu i njene pritoke. Sigurnost postojećih i budućih planiranih objekata direktno ovisi o projektu  uređenja korita rijeke Bosne na potezu od Reljeva do ušća rijeke Željeznice u rijeku Bosnu.

- Trenutni status objekata za zaštitu od poplava je nezadovoljavajući, sa samo djelimičnom zaštitom od velikih voda nekoliko gradova u centralnoj Bosni. Sarajevsko polje je područje ugroženo poplavama od rijeke Bosne i njenih pritoka: Željeznice, Zujevine, Dobrinje i Miljacke. Zbog izrazito plitkih prirodnih korita svih ovih aluvijalnih vodotoka, bujica s oboda i visokog nivoa podzemnih voda u samom polju, na ovom području prirodno dolazi do čestih poplava - kaže Sejad Delić, direktor „Agencije za vodno područje rijeke Save“, Sarajevo. Kako bi se riješio problem poplava, ova agencija je sredinom 2015. godine započela sa projektom regulacije rijeke Bosne u Sarajevskom polju.


SEDAM DIONICA: Ukupna dužina regulacije koju pokriva ovaj projekat iznosi oko 10 kilometara, od čega se 7,9 kilometara odnosi na korito Bosne, a ostatak otpada na regulisanje ušća pritoka u Bosnu u okviru glavnog projekta na ovom potezu. Regulacija se proteže sve od ušća rijeke Željeznice uzvodno (naselje Otes), do naselja Reljevo nizvodno, obuhvatajući naselja Osjek, Butila i Dobroševiće. Delić pojašnjava da trasa reguliranog korita rijeke Bosne na tom dijelu, koliko to uvjeti minimalnih radijusa dozvoljavaju, prati trasu prirodnog korita, odnosno prati usvojeni koridor iz Prostorno-planske dokumentacije, tamo gdje se on „odvaja“ od prirodnog toka. 

- Niveleta reguliranog korita projektirana je tako da u što većoj mjeri prati pad prirodnog korita kao i da zadovoljava hidrauličke parametre tečenja stogodišnje velike vode - ističe Delić.

Prva dionica sa kojom se krenulo u izgradnju regulacije je dionica od ušća Miljacke do ušća Željeznice, ukupne dužine oko četiri kilometara. S obzirom da se radi o velikim sredstvima potrebnim za realizaciju ovako obimnog projekta, Agencija je projekat Regulacija Bosne u Sarajevskom polju kandidovala za finansiranje putem IPA sredstava (pretpristupnih fondova EU). Zbog velikih šteta od poplava, Delegacija Evropske komisije u BiH je prihvatila projektni prijedlog Agencije i odobrila finansijsku podršku implementaciji projekta u iznosu od 3.400.000 eura iz granta IPA 2011 (3.200.000 za radove i 200.000 za nadzor). 

- Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za projekat Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju do sada obezbijedila oko dva miliona KM. Finansijsko učešće Agencije u ovom velikom projektu je bilo sljedeće: Najprije je obezbijeđeno 230.000 KM za izradu prvo idejnog, a zatim i glavnog projekta i njihove revizije. Zatim, tu je i finansijsko učešće u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u postupku izdavanja građevinskih dozvola, gdje je Agencija participirala sa 600.000 KM, uz milionski iznos koji je obezbjedila prvenstveno općina Ilidža, a zatim i općina Novi Grad. Takođe, Agencija finansira i izgradnju regulacije na dvije dionice u ukupnoj dužini od 700 metara, za šta je obezbijeđeno 1.150.000 KM kroz Plan i finansijski plan Agencije - pojašnjava Delić finansijsku konstrukciju ovog projekta. 

Zbog velikog obima, radovi su podijeljeni u sedam dionica i to pet dionica koje se finansiraju iz granta IPA 2011 i dvije dionice koje finansira Agencija za vodno područje rijeke Save. Delić ističe da se radovi na cijelom potezu izvode kvalitetno i u skladu s odobrenim dinamičkim planom, na što su uticali i povoljni vremenski i hidrološki uslovi u proteklom periodu. Izvođenje radova na pojedinim dionicama je u različitim fazama jer su radovi na nekim dionicama počeli u julu prošle godine i trenutno je izvedeno više od 90 posto radova, a na jednoj dionici su radovi počeli nedavno.

-  U svakom slučaju, svi radovi na kompletnoj dionici Bosne od ušća Miljacke do ušća Željeznice će biti završeni do kraja građevinske sezone 2016. godine i prije kišne sezone, tako da će stanovnici naselja u Sarajevskom polju na dijelu gdje će regulacija biti završena poslije dugo vremena imati mirniji san - poručuje Sejad Delić. 

U sklopu regulacije glavne trase, predviđeni su i radovi na regulaciji dijela ušća rijeka i potoka koji se na tom području ulijevaju u rijeku Bosnu. Takođe je u okviru ovih radova planirano i izvođenje sifona kojim će hadžićki kolektor biti spojen na nedavno sanirano postrojenje za prečišćavanje otpadne vode u Butilama.


MASOVNI RADOVI: Kako saznajemo od Delića, u narednom periodu se planiraju masovni radovi na području općine Novi Grad. Preduslov za to je  rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kako bi se završila regulacija na cijelom potezu Sarajevskog polja. U tu svrhu će se, osim ograničenih sredstava Agencije, tražiti i pomoć viših nivoa vlasti i međunarodnih institucija, o čemu su aktivnosti u toku. S obzirom da je završetkom zemljanih radova na dionici kroz općinu Ilidža omogućen brži protok i evakuacija velikih voda, što je uveliko smanjilo rizik od poplava na području općine Ilidža, do početka realizacije projekta na regulaciji Bosne na području općine Novi Grad, Agencija za vodno područje rijeke Save je obezbjedila 100.000 KM i zajedno će sa Civilnom zaštitom općine Novi Grad finansirati uklanjanje naplavina i obezbjeđenje proticajnog profila Bosne na dionici od mosta u Bojniku do Reljeva kako bi se smanjio rizik od poplava na području koje nije obuhvaćeno radovima na regulaciji, prvenstveno na području industrijske zone Rajlovac i naselja Butila, Dobroševići, Rajlovac i Reljevo.


tabela bosna.jpg

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Mirza Bezdrob, iz Agencije za vodno područje rijeke Save, kao odgovorna osoba za ovaj projekat, upoznao nas je i sa nekim tehničkim karakteristikama ovog procesa.

- Dno korita se ne oblaže, već se njegova forma održava fiksacijskim pragovima. Na mjestu ušća Miljacke dno korita rijeke Bosne širi se sa uzvodnih 30 metara  na nizvodnih 35 metara. Na mjestu ušća Zujevine širina dna korita rijeke Bosne se širi sa uzvodnih 25 na nizvodnih 30 metara. Usvojena je obloga pretfabrikovanim betonskim heksagonalnim prizmama. Ispod prizmi je šljunčani drenažno-tamponski sloj od 20 centimetara i tanki geotekstil s ulogom filtra. Ploče se temelje na betonskom temelju dubine 80 centimetara, a sa gornje strane su „učvršćene“ betonskim vijencem visine 34 centimetra - detaljan i jasan  je Bezdrob .  IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI NAJVEĆI PROBLEM


Pripremne aktivnosti za aktuelne radove su dugo trajale zbog komplikovanih procedura propisanih pravilima Evropske komisije, kao i zbog velikog broja učesnika u obezbjeđivanju potrebnih saglasnosti i dozvola, s obzirom da ugovorena trasa regulacije prolazi kroz područje dvije općine, a jedna dionica (od ušća Miljacke do mosta u Bojniku) je sa desnom obalom na području općine Ilidža, a lijevom na području općine Novi Grad što je dalje usložnjavalo obezbjeđenje odobrenja za građenje. 

- Najviše problema je bilo i najduže je trajalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Uz velike napore došlo se do obezbjeđenja svih potrebnih preduslova, raspisivanja tendera, odabira izvođača. Rezultat svega je regulacija  na ovom području, što će lokalnoj zajednici u konačnici obezbijediti smanjenje rizika od poplava i osiguranje bezbijednijeg života i obavljanje svakodnevnih privrednih aktivnosti, kao i njihovo proširenje na ovih prostorima - ističe Delić.NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.

SBF