Brinemo za okoliš
ćelam

Ćelam: U FBiH 329.509 osoba ima dionice

24.05.2016
Osnovni problem na tržištu dionica je ograničena ponuda različitih vrsta vrijednosnih papira, nedovoljan interes investitora i nelikvidnost. Prodaja državnog kapitala putem berze, koju najavljuje Vlade FBiH, pozitivno će uticati na povećanje likvidnosti tržištaRazgovarala: Rubina Čengić
 
Vlada FBiH je najavila prodaju svojih udjela u jednom broju preduzeća ili privrednih društava putem berze. Kako biste opisali tržište vrijednosnim papirima u FBiH? 

- Tržište kapitala još je u fazi tranzicije, nije dovoljno razvijeno. Uzroci tome su mali obim prometa, nedostatak investitora na tržištu, nedovoljna javna ponuda vrijednosnih papira, zastoj procesa privatizacije, podijeljenost tržišta na entitete. Ponuda tržišnog materijala i vrijednosnih papira je ograničena na dionice privrednih društava, na državne obveznice, odnosno obveznice FBiH koje su emitovane po osnovu unutrašnjeg duga i stare devizne štednje. Emisije novih vrijednosnih papira, posebno emisije javnom ponudom dionica u svrhu finansiranja novih projekata, poslovanja i razvoja dioničkih društava, još su rijetke.  U registru emitenata vrijednosnih papira upisano je 615 emitenata, od toga 577 privrednih društava i 38 banaka i osiguravajućih društava. Registrovano je 11 društava za upravljanje fondovima, 11 zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom i šest otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom. Broj vlasnika vrijednosnih papira pravnih i fizičkih lica registrovanih u Registru vrijednosnih papira u FBiH na dan 31. 12. 2015. godine je 334.429. Domaćih je vlasnika 329.509, a stranih fizičkih i pravnih lica 4.920. Osnovni problem na tržištu vrijednosnih papira je ograničena ponuda različitih vrsta vrijednosnih papira, nedovoljan interes investitora i nelikvidnost. Prodaja državnog kapitala putem berze, koja se najavljuje od strane Vlade FBiH, pozitivno će uticati na povećanje likvidnosti tržišta i povećati interesovanje investitora. 

Koliko je uopšte preduzeća kojima se trguje na berzi, a koliko brokerskih kuća?
- Sedam je brokerskih kuća, tri banke i četiri društva oblika d.o.o. preko kojih se vrši promet vrijednosnim papirima na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira. Prema podacima, u 2015. godinii je trgovano dionicama oko 180 društava na sekundarnom tržištu. Znatno se trgovalo obveznicama na sekundarnom tržištu. Tome treba dodati primarne emisije preko Sarajevske berze, što čini značajnu stavku u ukupnom prometu. U 2015. na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 1.219.583.580,59 KM uključujući i primarne emisije na berzi, što čini 68,57% od ukupnog prometa koji je ostvaren na dvije berze u BiH.    


 BUJRUM, OBRATITE SE!


Da li na nepravilnosti na tržištu reagujete samoinicijativno ili čekate prijavu? 
- U kontinuitetu dobivamo izvještaje o poslovanju učesnika na tržištu kapitala, te različita obavještenja, kao i dokumentaciju po osnovu pokrenutih upravnih postupaka. Svako pravno ili fizičko lice ima pravo obratiti se Komisiji, radi zaštite svojih prava i interesa i svjedoci smo da je sve više takvih prijava Komisiji. 

Komisiji se zamjera da ne štiti imovinu kojom se trguje na berzi, da prihvata sporne odluke skupština (slučaj Bosnalijek), posebno onih manjih ili u unutrašnjosti koja su pod manjom pažnjom i medija i dioničara! 
- Odluke Komisije su podložne sudskom preispitivanju. I odluke skupštine dioničkog društva mogu biti predmet sudskog postupka. Svaki dioničar ima pravo pokrenuti postupak kod nadležnog suda za pobijanje i poništenje odluka skupštine pod uslovima utvrđenim zakonom o privrednim društvima. U vezi sa Bosnalijekom, odluke Komisije su bile predmet preispitivanja nadležnih sudova koji nisu našli da je Komisija postupala suprotno zakonu. 

Iz udruženja dioničara kažu da ne reagujete na dogovorene trgovine, napuhane ili nasilno oborene cijene dionica? 
- Na cijenu dionica utječu poslovanje društva i isplata dividende, koncentriranost vlasništva - društvo sa nekoliko dioničara nije interesantno za promet, privatizacija društava - informacija o kupoprodaji državnog kapitala može imati veliki utjecaj na kretanje tržišne cijene... U biti, na malom tržištu kakvo je naše, oscilacije cijena su znatno veće nego što je to slučaj sa velikim i razvijenim tržištima. U slučaju utvrđivanja činjenica da se radi o manipulacijama cijenama na tržištu, dogovorenim transakcijama, Komisija je  izdavala prekršajne naloge, podnosila kaznene prijave. 

Da li je za vas sporno ako neke dionice budu prodate onaj tren kada se pojave u ponudi ili ako dionice firme koja skoro ne radi imaju visoku cijenu? 
- Berza je mjesto na kojem se sučeljavaju ponuda i tražnja, na kojoj se formira tržišna cijena. Tržišna cijena dionice je ona cijena po kojoj je kupac spreman da je kupi. Nekada kupac na berzi ima svoje opravdane razloge što dionice lošeg dioničkog društva skupo plati. U pojedinim takvim slučajevima se radi o manipulativnim poslovima. Takvi slučajevi su pod posebnom pažnjom Komisije i mi poduzimamo mjere iz svoje nadležnosti. 


DOPLATE ISPOD STOLADa li uopšte pratite cijene dionica, barem onih najzanimljivijih ili najskupljih preduzeća? U kuloarima se priča o trgovini dionicama na berzi i doplatama ispod stola koje je nemoguće dokazati!
- Praćenje prometa je jedna od osnovnih djelatnosti Komisije. Najveći broj poduzetih mjera od strane Komisije - oduzimanje dozvola, oduzimanje saglasnosti, nalozi za postupanje, podnesene prijave za prekršaje i krivične prijave, kao i veliki broj sudski riješenih predmeta po tim mjerama - upravo je proistekao iz saznanja i činjenica utvrđenih kroz praćenje prometa dionicama. U 2015. Komisija je izdala 40 prekršajnih naloga pravnim i fizičkim licima zbog kršenja propisa od kojih se najveći broj odnosi na pokušaje manipulacije cijenama... Jedina zakonita cijena je ona koja se postigne na berzi i ukoliko neko ima indicije ili dokaze o doplatama ispod stola pozivamo ga da to dostavi Komisiji. 

Bosnalijek? Moglo se čuti da ste reagovali kasno, da su kazne bile blage!  Zašto proces traje dugo i da li na taj način Komisija ugrožava nečiju imovinu ili možda pomaže nekome da se domogne imovine na sporan način?  
- Iznose se neosnovani zaključci bez detaljnog ulaženja u razloge koji su prethodili donošenju određene mjere prema učesnicima na tržištu kapitala. U slučaju Bosnalijeka se radi o posrednom nadzoru prometa za period duži od godinu dana. Obrađen je kompletan promet i sa strane kupaca i sa strane prodavaca, osam profesionalnih posrednika – brokerskih kuća je bilo predmet neposrednog nadzora. Svima su izdati zapisnici, omogućeno da dostave prigovore, kontaktirani su i svi drugi učesnici: Sarajevska berza, Registar vrijednosnih papira, razmjenjivani su podaci sa MUP-om. Protiv rješenja Komisije se može pokrenuti upravni spor, a Komisija mora voditi računa da sva njena akta i postupak koji vodi bude u skladu sa zakonom, te da u postupku nastoji da ne ošteti niti jednog učesnika, a da za propuste u radu akteri budu adekvatno kažnjeni. I u slučaju Bosnalijek Komisija je izrekla odgovarajuće mjere prema učesnicima na tržištu za njihove propuste.KRIVIČNE PRIJAVE NA ČEKANJU


Možete li i u kojoj mjeri nadzirati ponašanje fondova, dogovaranje među njima?
- Provjeravamo njihovo poslovanje, ali i aktivnosti u prometu vrijednosnih papira i poduzimamo mjere, zavisno od činjenica utvrđenih u nadzoru. Mjere se ogledaju u oduzimanju saglasnosti za obnašanje određenih funkcija, iniciranje prekršajnih ili krivičnih postupaka protiv odgovornih osoba, kao i poduzimanje administrativno-pravnih mjera prema društvima za upravljanje fondovima. Do sada je oduzeta dozvola za upravljanje fondovima društvu Kapital invest d.o.o. Cazin, koje je upravljalo investicijskim fondovima Herbos fond d.d. i Fortuna fond d.d., sve zbog učinjenih nezakonitosti u obavljanju djelatnosti upravljanja fondovima. Zbog nezakonitih aktivnosti u upravljanju fondom Bosfin d.d. oduzeli smo dozvolu Bosinvestu d.o.o. Sarajevo. Mnogobrojne krivične prijave podnesene od strane Komisije još nisu tretirane od strane nadležnih tužilaštava, većinom su u fazi istražnih radnji što ima i indirektan uticaj i na tržište kapitala u FBiH.

Koje su moguće nepravilnosti u radu skupština privrednih društava?
- Svaki propust poput rokova, prava glasa, mogućnost odlučivanja, pitanja o kojima odlučuje skupština, odlučivanje putem punomoćnika, sačinjavanje zapisnika i drugo može biti osnov za pokretanje postupka pobijanja i poništenja odluke skupštine kod nadležnog suda.

Imali  ste situacije da vam iz skupštine jednog preduzeća dođu sasvim različite odluke! Kako odlučujete koju prihvatiti? 
- U takvim slučajevima Komisija u upravnom postupku ispituje sve relevantne činjenice i na temelju tako utvrđenih činjenica donosi odgovarajuću odluku protiv koje je moguće pokrenuti upravni spor.  


SVE PO ZAKONU


Zakonom je predviđena smjena nadzornog odbora kojem skupština ne prihvati godišnji izvještaj! U FBiH se to ne dešava često. Kako to objašnjavate, kakve su vaše ingerencije u takvim situacijama?
- Neprihvatanje godišnjeg izvještaja je osnov za razrješenje članova nadzornog odbora. Da li će se nadzorni odbor razriješiti nakon neprihvatanja godišnjeg izvještaja, zavisi od volje dioničara. Zakon daje mogućnost, ali ne i obavezu, za razrješenje nadzornog odbora. Komisija registruje promjene na osnovu odluka skupština dioničara ukoliko su one na zakonu zasnovane i ukoliko su predmetom vođenja upravnih postupaka kod Komisije.

Komisija je definisala jedan od pravilnika koji navodno omogućava da kompanije imaju statut suprotan zakonu?
- O kojem pravilniku govorite? Svaki pravilnik treba biti u skladu sa važećim zakonskim normama i nama se niko nije obratio sa saznanjima koje ste vi ovdje naveli. Komisija je, u skladu sa svojim nadležnostima, donijela 39 podzakonskih propisa koji se primjenjuju. Prije usvajanja, ovi se propisi daju na raspravu učesnicima na tržištu kapitala, a do sada niko nije podnosio zahtjev za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti propisa Komisije.

Nerijetko su prisutne optužbe na rad Komisije! Među njima i one da ste proteklih godina donijeli sporne odluke teške desetine miliona KM! Kako odlučujete u Komisiji?
- Na svaku odluku Komisije zainteresirana stranka ima pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu. Postoje slučajevi u kojima su pojedine stranke tražile sudsku zaštitu radi navodne štete, ali do sada nijedna takva presuda protiv odluka Komisije nije donesena. U postupcima po zahtjevima pravnih i fizičkih lica ili po službenoj dužnosti Komisija je u 2015. u upravnom postupku imala u rješavanju 353 zahtjeva. Riješeno je 346 ili 98%, što predstavlja zavidan procenat riješenih predmeta.

Koliko često dobivate zahtjeve za odobrenje povećanja kapitala kroz emisiju dionica i ko najčešće podnosi te zahtjeve, te kako odlučujete o njima? 
- Zahtjeve za odobrenje povećanja kapitala kroz emisiju dionica ne dobivamo često. Kada su u pitanju podnositelji ovakvih zahtjeva, to su bez dileme financijske institucije. U 2014. kroz šest emisija emitovane su dionice u ukupnom iznosu od 139.721.823 KM. U 2015. imali smo sedam zahtjeva za emisiju u vrijednosti od 72.045.636 KM. O svim zahtjevima odlučujemo kroz upravni postupak primjenjujući Zakon o tržištu vrijednosnih papira i Zakon o privrednim društvima i podzakonske akte Komisije.

Šta bi moglo biti sporno u tim procesima i ko je najviše ugrožen u takvim situacijama?
- Kada je odluka o emisiji donesena u skladu sa Zakonom ništa nije sporno. Emisija dionica je najpovoljniji način obezbjeđenja sredstava za društvo: umjesto da se zadužuje kod banaka uz visoke kamate, društvo za poslovanje može obezbijediti besplatna sredstva emisijom dionica. Činjenica je da dioničari koji odluče da ne učestvuju u emisiji, nakon emisije imaju manji vlasnički udio u društvu, ali im društvo vrijedi više. Emisija po svojoj prirodi ne bi trebala ugrožavati bilo koga, a mali dioničari imaju mogućnost korištenja prava zaštite manjine u odlučivanju u skladu sa zakonom o privrednim društvima. 


SVI NA SKUPŠTINE 


Ljudi malo znaju o trgovini vrijednosnim papirima, čak i oni koji ih posjeduju. Koliko je moguće zloupotrijebiti tu imovinu malih dioničara?
- Dioničari, uključujući i male, imaju sve informacije o mogućnostima  upravljanja i odlučivanja u društvima putem dolaska na skupštine koje se transparentno objavljuju. Nedolaskom daju prednost prisutnim dioničarima na skupštinama društava, ali se to ne bi moglo nazvati zloupotrebom nego nezainteresiranošću koju drugi dioničari mogu iskoristiti glasovanjem u svoju korist. 

Šta Komisija može uraditi da je zaštiti? Naime, svjedoci smo nekih tužbi malih dioničara u RS koje bi mogle završiti ili su već završile milionskim presudama?
- Dioničari se trebaju informisati o svojim pravima i obavezama, neposredno u dioničkom društvu čije dionice imaju, o prometu dionicama putem web-portala Sarajevske berze, o održavanju skupština dioničara putem dnevne štampe u kojoj se objavljuju pozivi za skupštine. Ukoliko im je neko pravo uskraćeno, mogu se obratiti Komisiji. Veliki broj nadzora Komisija je provela na zahtjeve malih dioničara. Po svakom takvom zahtjevu se postupa i izvještava podnosilac predstavke, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti preduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se otklonile ili spriječile uočene nepravilnosti. Dioničari imaju pravo i na sudsku zaštitu.


SUD JEDNO, POJEDINCI DRUGO


Često ste na meti medija kao neko ko određenim aktivnostima i odlukama Komisije pogoduje pojedincima, prvenstveno vlasnicima i čelnicima Sarajevske berze!?
- Komisija je kolektivni organ, odlučuje na sjednicama. Trenutno radimo u nepotpunom sastavu sa tri od pet članova i svaka odluka Komisije mora biti jednoglasna. Rukovodim komisijom, ovlašten sam za potpisivanje akata, zastupam je prema drugim institucijama i ni jednu odluku ne mogu donijeti sam. Nije, dakle, moguće, kako navodite, pogodovati pojedncima. Ovakav način odlučivanja na sjednicama je uspostavljen upravo zato da jedna osoba ne može samostalno donositi odluke značajne za tržište kapitala. Predsjednik sam i jasno je da sam najizloženiji javnosti. U pojedinim medijima pojedinci ili grupe protiv mene i Komisije vode kampanju kad ih sankcionišemo ili ne udovoljimo njihovim zahtjevima. Njihova su istupanja neosnovana, nadležni je sud donosio odluke u korist Komisije.  

NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

ki
Kina najavila recipročne mjere Washingtonu s listom od 128 američkih proizvoda
23.03.2018

Kina je u petak objavila planove za uvođenje recipročnih tarifa za 128 američkih proizvoda koji uključuju svinjetinu, vino, povrće, voće i čelik.

str
Od 25. marta promjena u primjeni dnevnih tarifnih stavova električne energije
23.03.2018

Prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju, 25. marta, nastupit će i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova električne energije, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

lb
London i Beč intenziviraju saradnju za privredni rast
23.03.2018

Beč i London potpisali su Sporazum o saradnji u oblastima bionauke i finansijske tehnologije, oblastima za koje se smatra da će imati najveći razvojni potencijal u budućnosti.

SBF