Brinemo za okoliš
radojica

PRIČA JEDANAEST-Radojica Obradović: Kancelarija za žalbe je našu žalbu razmatrala nepunih 11 mjeseci; zakonski rok je maksimalno 30 dana

28.01.2016

Naš sagovornik sumira vlastito iskustvo vezano  za javne nabavke  kroz zaključak da je  jako malo postupaka u kojima nema koruptivnih aktivnosti. Kaže da oni  koji imaju  iskustva vrlo jednostavno i lako mogu zaključiti gdje ima, a gdje nema korupcije i kada se nabavka usmjerava prema favorizovanom ponuđaču, naročito ako se realizacija ugovora i isporuka isprate do krajaPreduzeće Mipex RS prodaje vatrogasna vozila, sisteme i opremu, zastupnik je Rosenbauer International Ag i njihovo poslovanje u BiH je gotovo u cjelosti vezamo  za javne nabavke. Radojica Obradović, direktor preduzeća Mipex RS kaže da su često primorani da poslove  dobivaju na mišiće, nakon duge i teške borbe  žalbama, tužbama, čekanjem...

Da li ste imali neko vlastito iskustvo s korupcijom– o čemu se radilo?

- Imao sam više slučajeva u postupcima javnih nabavki , a specifičan primjer je nabavka specijalnog teretnog vozila za Elektroprivredu BiH, tačnije za Rudnik Kakanj primijenjen je pregovarački postupak. Ugovorni organ je korektno, a nakon tri poništena otvorena postupka javne nabavke, na pregovarački postupak pozvao sve učesnike prethodno otvorenih postupaka. Na žalost, poštovanje zakonitosti se tu završilo. Ugovorni organ je, da bi omogućio favorizovanom dobavljaču da lagodno bude odabran za isporučioca sa cijenom koja je bila ista kao ukupni budžet za nabavku, a tako se može postupiti samo ako ste sigurni da nemate konkurenciju, našu ponudu neopravdano ocjenio nekvalifikovanom i povezao druga dva ponuđača tako da jedan dobije jedan dio posla, odnosno isporuči vozilo, a drugi nadogradnje na vozilo.

Šta ste sve poduzeli u vezi s tim  i kako ste se osjećali?

- Teško je objasniti osjećaj kad vidite da se odabire konkurent koji svoju konačnu ponudu podigne za cca 36.000 KM u odnosu na inicijalnu, a vama se onemogući da dostavite svoju konačnu ponudu. Blagi stres! Logika pregovaračkih postupaka je da se inicijalna cijena koriguje na dole, odnosno konačna je uvijek niža od inicijalne,a nikako povećava, osim ako.... Kancelarija za razmatranje žalbi, koja je takođe uključena u taj nezakoniti postupak i podržava ga, već dvije godine ne postupa po našoj žalbi podnesenoj protiv takve odluke ugovornog organa. Uprkos velikom broju urgencija ništa se ne dešava. Mi smo izvršili uvid u ponude ta dva navodno kvalifikovana ponuđača i utvrdili da su njihove ponude daleko od kvalifikovanih i da su se nakon dostavljanja inicijalnih ponuda udružili, vjerovatno po uputi ugovornog organa. Podnijeli smo novu žalbu u zakonskom roku nakon izvršenog uvida, ali je, nakon prvobitnog usvajanja i vraćanja ugovornom organu, naša žalba odbačena početkom decembra ove godine zbog navodne neblagovremenosti. Kancelarija za žalbe je tu žalbu razmatrala nepunih 11 mjeseci, a zakonski rok je maksimalno 30 dana.

Šta mislite o korupciji kao pojavi u jednom društvu i koliko znate o

prisutnosti korupcije u BiH, odnosno šta mislite - da li je ona stvarno

toliko prisutna koliko se o njoj govori?

- Mogu reći za javne nabavke, jer se njima bavim, da je jako malo postupaka u kojima nema koruptivnih aktivnosti. Mi koji imamo iskustva vrlo jednostavno i lako možemo zaključiti gdje ima, a gdje ne korupcije i kada se nabavka usmjerava prema favorizovanom ponuđaču, naročito ako se realizacija ugovora i isporuka isprate do kraja. Mislim da dobar dio sredstava koja bi trebala da pokreću poslovne aktivnosti u BiH izjede korupcija.

Kako je moguće da korupcija postoji u BiH ako svaki dan čujemo nekoga

sa odgovonih pozicija ko se zaklinje u borbu protiv korupcije?

- Od starijih kolege sam čuo priču iz komunizma da, ako želite da nešto sakrijete i ne dokažete, formirate komisiju, a sada bi to valjda bila agencija. Puni smo nekakvih agencija koje su, izgleda, samo agentura vladajućih i služe za zapošljavanje njihovih kadrova. Efekti i rezultati njihovog rada su vrlo upitni.  Institucije koje treba da se bave borbom protiv korupcije su pod kontrolom vladajućih struktura tako da nema volje i želje da se korupcija kažnjava. Ključno je da se osobe koje na bilo koji način oštete budžete, obavežu da oni nadoknade štetu, a ne da ih namiruju institucije iz džepova svih nas. Da li ste čuli da je neka od institucija, nakon što je morala platiti štetu oštećenoj strani, pokrenula regresnu tužbu protiv osoba koje su štetu prouzrokovale? Ja ne, a to bi morala biti obaveza odgovornih osoba jer nepostupanje protiv  krivičnog djela bi trebalo da povlači odgovornost jednako kao i saučestvovanju u krivičnom djelu.

Ko bi trebao da se bori protiv korupcije i na koji način?

- Prvenstveno institucije sistema, od policijskih, preko tužilaštva do sudova. Naravno i novoformirana Agencija za koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, ali i svi mi koji primjetimo korupciju. No i kad pojedinac prijavi korupciju, institucije ništa ne preduzimaju, pa se tako građani obeshrabruju da prijavljuju korupciju. Mislim da bi se oni koji ukažu na korupciju trebali nagraditi. Prema mom iskustvu, ključna karika je tužilaštvo i kod njih najviše škripi. Ono mora imati nadzor i odgovarati za nepostupanje očiglednih primjera korupcije.

Mislim da je bitna uloga i revizije koja mora biti obavezna da nakon provedene revizije javnih institucija i utvrđivanja postojanja nezakonitosti predmet proslijedi tužilaštvu. Takođe i Kancelarija za razmatranje žalbi, jer im se kroz mnoge žalbene postupke dokaže postojanje korupcije. Zamislite ovo, dokumentujemo im namjeru ugovornog organa i ponuđača da otuđe cca 200.000 KM, a oni nam odbace zahtjev za dodjelu štete iako je dokazano kršenje zakona. Od prijave naravno ništa.

 

Vjerujete li u angažman NGO koje se bave podizanjem svijesti ljudi o

štetnosti korupcije ili borbom protiv korupcije?

-  Ne baš. Većini njih je cilj da kroz projekte dobiju nešto novaca i finansiraju se, sem možda njih nekoliko koji i ukazuju na  koruptivne pojave. Nakon što primjete korupciju i ukažu organima, trebali bi ispratiti proces do kraja, a ne da se zaustave na ukazivanju postojanja korupcije. Nisam primjetio da to rade.

Zašto ljudi koji su doživjeli korupciju ne žele ili se teško odlučuju da

govore o tom iskustvu?

- Jednostavno: i oni su učesnici i odgovaraće isto kao i druga strana, a pojedine poslove ne mogu dobiti nepoželjni ponuđači. Ljudi koji imaju namjeru da rade pošteno vrlo teško dolaze do poslova i bore se da prežive. Imate problem da niko neće da radi sa vama ako ukažete na korupciju. Mi se sa tim konstantno suočavamo i poslove dobijamo na mišiće, nakon dugih, teških i iscrpljujućih žalbenih i sudskih postupaka. A opstrukcije na svakom koraku, naročito od Kancelarije za razmatranje žalbi.

(Tekst objavljen 29.12.2015. godine u Magazinu Start BiH, a projekat pod nazivom PROMIJENIT ĆEMO ONO ŠTO NAM SMETA- u okviru kojeg su objavljene ove priče rađen je uz podršku Američke ambasade u BiH. Stavovi izrečeni u ovim intervjuima ne odražavaju nužno i stavove redakcije i uredištva magazina Start Ambasade SAD-a u BiH)NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.

SBF